Zagadnienia wstępne
1. Ogólne informacje
Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz stroną internetową funkcjonującą pod domeną www.cosmedica.com/ (dalej Strona Internetowa). Ochrona danych oraz transparentność ich przetwarzania ma szczególnie wysoki priorytet dla Administratora Strony Internetowej. W niniejszym dokumencie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie.
Z niniejszej Strony Internetowej można korzystać bez podawania danych osobowych (jako użytkownik anonimowy), przynajmniej do momentu w którym nie dokonuje się zakupu usług. Pewne dane o Państwa aktywności na stronie oraz połączeniu zawsze jednak są zbierane ze względów technicznych (patrz pkt 4-5).
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z naszych usług za pośrednictwem Strony Internetowej, może dojść do przetwarzania jej danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie mamy podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady, posługujemy się wyrażoną wprost zgodą osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych oraz zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych. Za pomocą niniejszej Polityki Prywatności, pragniemy poinformować o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszej Polityki Prywatności.
2. Definicje
Polityka Prywatności opiera się na terminach stosowanych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO). Dokładamy wszelkich starań, aby to oświadczenie o ochronie danych było czytelne i zrozumiałe, zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić używaną terminologię.
W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy następujące terminy:
a) dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „podmiot danych”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
b) podmiot danych
Jest to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
c) przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
d) ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
e) profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
f) pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
g) administrator
Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państw członkowskich, osobę odpowiedzialną lub szczegółowe kryteria jej powołania można określić zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich. Dane administratora danych objętych niniejszą Polityką Prywatności podano w pkt 3.
h) procesor (lub podmiot przetwarzający)
Procesor to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
i) odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

j) Strona Internetowa
Oznacza stronę internetową funkcjonującą pod domeną cosmedica.com.

k) strona trzecia
Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
l) Użytkownik
Każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej.
m) zgoda
Zgoda to każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
3. Nazwa i adres Administratora Administratorem danych osobowych oraz niebędących danymi osobowymi informacji o Użytkownikach (i podmiotach danych) jest:
Cosmedica Estetik Turizm Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. Nisbetiye mah. Gazi gücnar sok. Uygur nr lokalu: 4 d: 5
34340 Beşiktaş Stambuł/ Turcja
Tel.:+48 576 580 020
E-Mail: [email protected]
Strona internetowa: https://cosmedica.com
Informacje o Użytkownikach Strony Internetowej
4. Pliki cookie („ciasteczka”) Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przetwarzanie w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą przypisać stronę do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.
Korzystając z plików cookie, Administrator może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla Użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie
Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w interesie Użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej celem ułatwienia Użytkownikom korzystania z niej. Na przykład:
1) Użytkownik nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza Stronę Internetową, ponieważ dane te są uzupełniane automatycznie w oparciu o plik cookie przechowywany w systemie komputerowym Użytkownika.
2) W oparciu o plik cookie koszyka zakupów, możliwe jest zapamiętanie produktów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupowym.
Podmiot danych może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez Stronę Internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowe. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że jeśli Użytkownik wyłączy ustawienie plików cookie w używanej przez siebie przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje Strony Internetowej mogą w pełni działać.
5. Zbieranie ogólnych danych i informacji o charakterze technicznym (dane o połączeniu)
Strona Internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej. Dane te są niezbędne do obsługi połączenia ze Stroną Internetową. Poniżej wskazane są rodzaje danych technicznych zbieranych podczas połączenia.
Dane przechowywane w plikach dziennika serwera:
(1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki,
(2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępu,
(3) strona internetowa, z której system dostępowy dociera do naszej strony internetowej (tzw. referrer),
(4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej można kontrolować,
(5) data i godzina dostępu do strony internetowej,
(6) adres protokołu internetowego (adres IP),
(7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz
(8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.
Powyższe informacje nie służą Administratorowi do identyfikowania lub profilowania Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane do:
(1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej,
(2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam,
(3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej,
(4) zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony Strony Internetowej oraz danych przetwarzanych przez Administratora,
(5) przekazania organom ścigania w przypadku naruszeń prawa dokonanych za pośrednictwem Strony Internetowej – gdy obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich innych danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe

6. Rejestracja na naszej stronie internetowej
Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się na Stronie Internetowej poprzez podanie swoich danych osobowych. Poniżej przedstawiamy zgodne z art. 13 RODO informacje o przetwarzaniu danych osobowych podanych w toku rejestracji:
1) Zakres danych osobowych przekazywanych w toku rejestracji wynika z wypełnianego przez Użytkownika formularza rejestracji. Dane osobowe podane w formularzu rejestracji przetwarzane są w celu związanym z wykonaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na utrzymywaniu konta użytkownika i zapewnianiu dostępu do treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).
2) Rejestrując się na stronie internetowej administratora, zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) zainteresowanej osoby, data i godzina rejestracji.  Dane powyższe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO), w postaci:
• zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z usług Administratora oraz,
• dochodzenia lub obrony roszczeń.
3) Odbiorcami danych opisanych w pkt 1) i 2) powyżej mogą być: jeden lub większa liczba podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można przypisać administratorowi.
4) Nie istnieje prawny obowiązek podania danych. Podanie danych jest jednak niezbędne do skorzystania z usługi i dokonania rejestracji.

5) Informacja o prawach podmiotu danych dostępna jest w pkt 12.

7. Subskrypcja newslettera
Na Stronie Internetowej istnieje możliwość subskrypcji newslettera naszej firmy. Za pomocą newslettera informujemy subskrybentów, w regularnych odstępach czasu, o aktualnych ofertach.
1) W celu zapisania się do newslettera niezbędne jest podanie adresu e-mail. Możliwe jest także podanie innych danych, jeżeli możliwość taka zostanie przewidziana w formularzu rejestracji. Dane osobowe podane w formularzu rejestracji przetwarzane są w celu związanym z wykonaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na wysyłce zamówionego newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. RODO). Ponadto subskrybenci newslettera mogą być informowani e-mailem, jeśli jest to konieczne do działania usługi newslettera lub odpowiedniej rejestracji, o zmianach w ofercie newslettera lub zmianach warunków technicznych.
2) Rejestrując się do newslettera, zapisujemy również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu komputerowego, z którego korzysta dana osoba w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. . Dane powyższe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO), w postaci:
  a) zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z usług Administratora oraz
  b) dochodzenia lub obrony roszczeń.
3) Dane osobowe zbierane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
4) Nie istnieje prawny obowiązek podania danych, jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z newslettera.
5. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać zgodę na przesyłanie newslettera i tym samym zrezygnować z dalszej subskrypcji. Rezygnacja może nastąpić:
a) kliknięcie w odpowiedni link dostępny w każdym newsletterze
b) bezpośrednio na Stronie Internetowej
c) poprzez poinformowanie o tym Administratora w inny sposób.  
6. Informacja o prawach podmiotu danych dostępna jest w pkt 12.
8. Śledzenie biuletynu
Administrator informuje, że newslettery zawierają tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia rejestrowania i analizy pliku dziennika. Umożliwia to przeprowadzenie statystycznej oceny sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online.
Poniżej przedstawiamy zgodne z art. 13 RODO informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z pikselami śledzącymi:
1) Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego Administrator może rozpoznać, czy i kiedy dana osoba otworzyła wiadomość e-mail i które linki w wiadomości e-mail zostały przez nią wywołane. Takie dane przetwarzane są w celu optymalizacji wysyłki newslettera i lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań podmiotu danych. Podstawą prawną takiego działania jest zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit a. RODO).
2) Dane osobowe zbierane w ramach pikseli śledzących nie będą przekazywane podmiotom trzecim
3) Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać zgodę na stosowanie pixeli śledzących. Wycofanie zgody na przesyłanie newslettera Administrator interpretuje jako rezygnację z pixeli śledzących.
4) Nie istnieje prawny obowiązek podania danych, jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z newslettera.
5) Informacja o prawach podmiotu danych dostępna jest w pkt 12.
9. Dane przetwarzane w związku z kontaktem z Administratorem
Strona Internetowa zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres na tzw. pocztę elektroniczną (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez nią, zostaną automatycznie zapisane.
Poniżej przedstawiamy zgodne z art. 13 RODO informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korespondencją z Administratorem:
1) Dane osobowe przekazane przez podmiot danych w toku korespondencji z Administratorem są przechowywane w celu utrzymania kontaktu z klientem. Cel ten stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
2) Odbiorcami danych osobowych wskazanych wyżej mogą być dostawcy usług i rozwiązań wspomagających korespondencję z klientem.
3) Nie istnieje prawny obowiązek podania danych, choć podanie danych jest konieczne do skorzystania z opcji kontaktu z Administratorem przez Stronę Internetową. W przypadku braku zgody na podanie danych, należy wybrać inną metodę kontaktu z Administratorem.
4) Informacja o prawach podmiotu danych dostępna jest w pkt 12.
10. Funkcja komentarzy na blogu na stronie internetowej
Strona Internetowa oferuje Użytkownikom możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wpisów na blogu znajdującym się na niej.
Poniżej przedstawiamy zgodne z art. 13 RODO informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korespondencją z Administratorem:
1) Jeśli osoba, której dane dotyczą, pozostawi komentarz na Stronie Internetowej, oprócz komentarzy pozostawionych przez osobę, której dane dotyczą, przechowywane i publikowane są informacje o czasie wpisania komentarza oraz nazwa użytkownika (pseudonim) wybrana przez osobę, której dane dotyczą. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) zainteresowanej osobie. Dane powyższe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz dochodzenia lub obrony roszczeń, związanych w szczególności z umieszczaniem w komentarzach treści niezgodnych z prawem. Powyższe cele stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2) Wskazane wyżej dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. W prawnie uzasadnionych przypadkach, dane mogą zostać przekazane organom ścigania w związku z prowadzonymi postępowaniami.
3) Nie istnieje prawny obowiązek podania danych, choć jest to niezbędne do skorzystania z opcji umieszczania komentarzy.
4) Informacja o prawach podmiotu danych dostępna jest w pkt 12.
11. Czas przetwarzania danych osobowych wymienionych w pkt 6-10 powyżej
Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub tak długo jak wymagają tego przepisy prawa krajowego lub unijnego, którym podlega administrator. Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany prawie krajowym lub unijnym, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.
12. Prawa podmiotów danych
a) Prawo do informacji
Podmiot danych ma prawo do żądania od Administratora udzielenia informacji, czy i jak dane osobowe go dotyczące są przetwarzane, a także uzyskania kopii takich danych. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem(dane kontaktowe wskazane w pkt 3).
Przepisy krajowe i unijne przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:
 • cele przetwarzania;
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • o istnieniu prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 • o istnieniu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • o istnieniu profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazaniem.
a) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez zgłoszenie uzupełniające.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do  sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe wskazane w pkt 3).
c) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile ma zastosowanie jeden z poniższych powodów:
a) Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, do których nie są już potrzebne.
b) Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.a RODO lub Art.9 ust.2 lit.a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
c) Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust.
d) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
e) Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator. f) Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 ust.1 RODO.
Żądanie usunięcia danych nie jest możliwe, gdy przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeśli zostały spełnione powyższe przesłanki, a podmiot danych chce usunąć dane osobowe, może w dowolnym momencie skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe wskazane w pkt 3).
Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Administratora, podejmie on rozsądne działania, biorąc pod uwagę dostępną technologię oraz koszty realizacji, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres umożliwiający Administratora sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne podmiotowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Osoba zainteresowana wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 ust 1 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Podmiot danych może wykonać powyższe uprawnienie poprzez kontakt z Administratorem (dane kontaktowe wskazane w pkt 3).
f) Prawo do przenoszenia danych
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Powyższe prawa przysługują, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażone w trybie Art. 6 ust.1 lit.a RODO i przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które jest w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Jeśli zostały spełnione powyższe przesłanki, a podmiot danych chce usunąć dane osobowe, może w dowolnym momencie skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe wskazane w pkt 3).
Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie ze wskazanym przepisem nie możesz naruszać praw i wolności innych osób.
Podmiot danych może wykonać powyższe uprawnienie poprzez kontakt z Administratorem (dane kontaktowe wskazane w pkt 3).
g) Prawo do sprzeciwu
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust.1 lit e. Dotyczy to również profilowania.
Administrator nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie udowodnić prawnie uzasadniony interes, który przeważa nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń.
Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu przez Administratora w celach marketingu bezpośredniego, Administrator nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez Administratora do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. O ile nic innego nie wynika z poprzednich punktów, podmiot danych może wykonać powyższe uprawnienie poprzez kontakt z Administratorem (dane kontaktowe wskazane w pkt 3).
h) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w każdym przypadku, w którym uzna że przetwarzanie następuje niezgodnie z prawem. Organem nadzorczym dla Administratora jest … .
i) Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdy podmiot danych ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
O ile nic innego nie wynika z poprzednich punktów, podmiot danych może wykonać powyższe uprawnienie poprzez kontakt z Administratorem (dane kontaktowe wskazane w pkt 3).
13. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji
Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
Dane zbierane na Stronie Internetowej przez zewnętrzne podmioty
14. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z Facebooka
Administrator zintegrował na tej stronie komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem próśb znajomych.
Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administrarte danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Każdorazowe wywołanie jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, której operatorem jest administrator i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Facebooka i powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniej wtyczki z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=pl. W ramach tego procesu technicznego Facebook otrzymuje informację, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.
Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, skomentuje, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebook osoby, której dane dotyczą, i zapisuje te dane osobowe.
Facebook otrzymuje za pośrednictwem komponentu zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, co wywołanie naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Facebooka, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.
Wytyczne dotyczące danych opublikowane przez Facebook, dostępne pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do ograniczenia transmisji danych do Facebooka.
15. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdSense
Administrator zintegrował Google AdSense na tej stronie. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam w witrynach osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane w witrynach osób trzecich w celu dopasowania treści odpowiedniej witryny osoby trzeciej. Google AdSense umożliwia targetowanie internautów w oparciu o zainteresowania, realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.
Operatorem komponentu Google AdSense jest Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Celem komponentu Google AdSense jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Alphabet Inc. jest w stanie analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, której operatorem jest administrator i na której został zintegrowany komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni składnik Google AdSense do przesyłania danych do Alphabet Inc. w celu reklamy online i naliczania prowizji. W ramach tego procesu technicznego Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które Alphabet Inc. wykorzystuje między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczania prowizji .
Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Alphabet Inc. można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Google AdSense wykorzystuje również tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona na stronach internetowych, umożliwiająca rejestrację pliku dziennika i analizę pliku dziennika, co umożliwia przeprowadzenie oceny statystycznej. Korzystając z wbudowanego piksela śledzącego, Alphabet Inc. może rozpoznać, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz jakie linki kliknęła osoba, której dane dotyczą. Piksele śledzące służą między innymi do oceny przepływu odwiedzających na stronie internetowej.
Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje, które obejmują również adres IP i są niezbędne do gromadzenia i rozliczania wyświetlanych reklam, są przesyłane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.
Google AdSense jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/pl_pl/adsense/start/.
16. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)
Administrator zintegrowała komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) z tą stroną. Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera m.in. dane, na której stronie internetowej dana osoba trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony witryny były odwiedzane lub jak często i na jak długo dana podstrona była przeglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.
Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Administrator wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adres IP połączenia internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które pokazują aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.
Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Po ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest administrator i na której został zintegrowany komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni składnik Google Analytics Do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do rozliczania prowizji.
Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez daną osobę, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego stronom trzecim.
Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google oraz temu, aby temu zapobiec. W tym celu osoba zainteresowana musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane ani informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę, która znajduje się w jej strefie wpływów, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.
Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.
17. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Remarketing
Administrator zintegrowała usługi Google Remarketing na tej stronie. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam internautom, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Integracja Google Remarketing umożliwia zatem firmie tworzenie reklam związanych z użytkownikiem, a tym samym pokazywanie internautom reklam związanych z zainteresowaniami.
Operatorem usług Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Celem remarketingu Google jest wyświetlanie reklam adekwatnych do zainteresowań. Google Remarketing umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub wyświetlanie ich na innych stronach internetowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań internautów.
Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google jest w stanie rozpoznać odwiedzającego naszą stronę internetową, jeśli później uzyska dostęp do stron internetowych, które są również członkami sieci reklamowej Google. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, na której zintegrowana jest usługa Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam związanych z zainteresowaniami.
Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego stronom trzecim.
Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej na zainteresowaniach przez Google. W tym celu osoba zainteresowana musi wywołać link https://safety.google/privacy/ads-and-data/ w każdej używanej przez siebie przeglądarce internetowej i dokonać tam żądanych ustawień.
Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.
18. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google+
Administrator zintegrował przycisk Google+ jako komponent na tej stronie. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie profili prywatnych, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem próśb znajomych.
Google+ jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona przez odpowiednią przycisk Google+, aby wyświetlić odpowiedni przycisk pobierania Google+ z Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba. Bardziej szczegółowe informacje na temat Google+ są dostępne pod adresem https://developers.google.com/+/.
Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej dana osoba odwiedza przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez przycisk Google+ i przypisywane do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą, przez Google. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i w ten sposób zarekomenduje Google+ 1, Google przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ danej osoby i zapisuje te dane osobowe. Google zapisuje rekomendację Google +1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google +1 dokonana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej zostanie następnie wykorzystana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google +1, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, oraz zapisane na nim zdjęcie w innych usługach Google. na przykład, wyniki wyszukiwania wyszukiwarki Google, konto Google osoby, której dane dotyczą, lub inne miejsca, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami, są przechowywane i przetwarzane. Ponadto Google może powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google rejestruje również te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.
Za pomocą przycisku Google+ Google zawsze otrzymuje informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana w Google+ w momencie uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Google+, czy nie.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby dane osobowe były przesyłane do Google, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wywołaniem naszej strony internetowej.
19. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdWords
Administrator zintegrował Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google oraz w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy zdefiniowanie z góry określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik wywoła w wyszukiwarce wynik wyszukiwania związany ze słowami kluczowymi. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do serwisów tematycznych za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych. Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam związanych z zainteresowaniami na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google oraz poprzez wyświetlanie reklam stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli dana osoba trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji jest zapisywany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, przez Google. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do określenia, czy na naszej stronie internetowej uzyskano dostęp do określonych podstron, na przykład koszyka zakupów z systemu sklepu internetowego. Plik cookie konwersji umożliwia nam i Google zrozumienie, czy dana osoba, która trafiła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, tj. dokonała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub niepowodzenia danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zidentyfikować daną osobę. Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego stronom trzecim.
Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej na zainteresowaniach przez Google
20. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Instagrama
Administrator zintegrował na tej stronie elementy usługi Instagram. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.
Operatorem usług Instagrama jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez administratora i na której został zintegrowany komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zastąpiony przez odpowiedni komponent Instagrama powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu z Instagrama. W ramach tego procesu technicznego Instagram otrzymuje informacje o tym, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.
Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretną podstronę odwiedza dana osoba przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Instagram i przypisywane do odpowiedniego konta Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli dana osoba kliknie jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przesłane dane i informacje są przypisywane do osobistego konta użytkownika Instagram danej osoby oraz przechowywane i przetwarzane przez Instagram.
Instagram otrzymuje za pośrednictwem komponentu Instagram zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, gdy wchodzi na naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Instagrama, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Instagramie można znaleźć pod adresem https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

21. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Jetpack dla WordPress
Kontroler zintegrował Jetpack na tej stronie. Jetpack to wtyczka WordPress, która oferuje operatorowi strony internetowej opartej na WordPress dodatkowe funkcje. Jetpack umożliwia operatorowi witryny między innymi przegląd odwiedzających witrynę. Wyświetlając powiązane artykuły i publikacje lub możliwość udostępniania treści na stronie, możliwe jest również zwiększenie liczby odwiedzających. Ponadto w Jetpack zintegrowane są funkcje bezpieczeństwa, dzięki czemu strona internetowa korzystająca z Jetpack jest lepiej chroniona przed atakami typu brute force. Jetpack optymalizuje również i przyspiesza ładowanie obrazów zintegrowanych na stronie.
Operatorem wtyczki Jetpack do WordPressa jest Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Spółka operacyjna korzysta z technologii śledzenia firmy Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.
Jetpack umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest administrator i na której został zintegrowany komponent Jetpack, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wywoływana przez odpowiednią Komponent Jetpack do dostarczania danych do celów analizy, które mają być przesłane do Automattic. W ramach tego procesu technicznego Automattic uzyskuje wiedzę o danych, które są następnie wykorzystywane do tworzenia przeglądu odwiedzin witryny. Uzyskane w ten sposób dane służą do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która weszła na stronę internetową administratora i są oceniane w celu optymalizacji strony internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu Jetpack nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby zainteresowanej bez uprzedniej wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane są również udostępniane firmie Quantcast. Quantcast wykorzystuje dane do tych samych celów, co Automattic.
Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Automattic / Quantcast umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Automattic można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie Jetpack związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Automattic / Quantcast oraz temu, aby temu zapobiec. W tym celu osoba zainteresowana musi nacisnąć przycisk rezygnacji pod linkiem https://www.quantcast.com/opt-out/, który ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie rezygnacji ze sprzeciwu jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeżeli pliki cookie zostaną usunięte w systemie osoby, której dane dotyczą, po sprzeciwie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać łącze i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.
Po rezygnacji z powyższego pliku cookie istnieje jednak możliwość, że Strona Internetowa nie będzie już w pełni funkcjonalna.
Aktualne przepisy dotyczące ochrony danych firmy Automattic są dostępne pod adresem https://automattic.com/privacy/. Aktualne przepisy dotyczące ochrony danych Quantcast są dostępne pod adresem https://www.quantcast.com/privacy/.
22. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Twittera
Na tej stronie administrator zintegrował komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczna, publicznie dostępna usługa mikroblogowania, na której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób niezalogowanych na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tzw. obserwatorom danego użytkownika. Obserwatorzy to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia docieranie do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.
Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez administratora i na której został zintegrowany komponent Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zastąpiony przez odpowiedni komponent Twittera powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Twittera z Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tego procesu technicznego Twitter otrzymuje informacje o tym, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba. Celem integracji komponentu Twitter jest umożliwienie naszym użytkownikom redystrybucji zawartości tej strony internetowej, uczynienie tej strony internetowej znanym w świecie cyfrowym i zwiększenie liczby naszych odwiedzających.
Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane do odpowiedniego konta Twitter osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje przekazywane za jej pomocą są przypisywane do osobistego konta użytkownika na Twitterze osoby, której dotyczą dane, oraz są przechowywane i przetwarzane przez Twitter.
Twitter otrzymuje za pośrednictwem komponentu Twitter zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie, aby te informacje były przesyłane do Twittera, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Twittera można znaleźć pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=de.
23. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z YouTube
Administrator zintegrował na tej stronie komponenty z YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne ich oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do kompletnych programów filmowych i telewizyjnych, a także teledysków, zwiastunów czy filmów wykonanych przez samych użytkowników.
YouTube jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez administratora w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zastąpiony przez odpowiedni komponent YouTube prosi o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google dowiadują się, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.
Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana w YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, poprzez wywołanie podstrony zawierającej film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube danej osoby.
YouTube i Google otrzymują zawsze za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube w momencie wywołania naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na wideo YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.
Rezygnacja ze śledzenia:
Wyłącz śledzenie 
Google Analytics: Rezygnacja z Google Analytics
Zakaz śledzenia mnie
przez Facebooka: Rezygnacja przez piksel Facebooka 

Request for free Hair Analysis and Consultation

Poproś o bezpłatną analizę włosów i konsultację

Przeszczep włosów w Turcji podczas wirusa Corona

Cosmedica Clinic bardzo poważnie traktuje obecną sytuację i podejmuje odpowiednie działania zarówno w klinice, jak i poza nią. Naszym pacjentom oferujemy badanie PCR COVID-19 na miejscu. Ponadto wspieramy naszych klientów w kwestiach dotyczących przeszczepu włosów w Turcji podczas pandemii..